Algemene voorwaarden

van dngb BV en dochters

Hier kun je de nieuwe algemene voorwaarden lezen die op 20 mei 2018 van kracht worden.

Deze Algemene voorwaarden regelen je toegang tot en gebruik van de website, apps, API's en widgets van DNGB. Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig en neem contact met ons op als je vragen hebt. Door DNGB te bezoeken of te gebruiken, geef je aan akkoord te zijn met deze Algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

Algemene voorwaarden van DNGB B.V. (DNGB)

 1. Definitie

  In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'DNGB':

  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNGB B.V., statutair gevestigd te Almere, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50520881,
  • de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNGB Assetco1 N.V., statutair gevestigd te Almere, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52978680,
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNGB Servicer B.V., statutair gevestigd te Almere, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52982238,
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNGB Originator B.V., statutair gevestigd te Almere, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52976629,
 2. Werkingsfeer

  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen DNGB en de wederpartij, voor zover daarvan niet is afgeweken in overeenkomsten en/of in bijzondere voorwaarden. Als door of namens een wederpartij andere algemene voorwaarden van toepassing zijn of worden verklaard, gelden die niet in de rechtsverhouding met DNGB, tenzij DNGB daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 3. Zorgplicht DNGB en wederpartij

  DNGB neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de wederpartij. Geen van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of van de door DNGB gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen. De wederpartij neemt jegens DNGB de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van DNGB. De wederpartij stelt DNGB in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren. De wederpartij mag van de diensten en/of producten van DNGB geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder mede begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten of schadelijk is voor DNGB of haar reputatie.

 4. Activiteiten en doeleinden

  De wederpartij verschaft DNGB, met inachtneming van de geldende wetgeving, op haar eerste verzoek informatie over zijn activiteiten en doeleinden en over de redenen van (voorgenomen) gebruik van diensten van DNGB. De wederpartij deelt desgevraagd aan DNGB de herkomst mee van gelden welke nodig zijn voor de nakoming van financiële verplichtingen aan DNGB wegens het gebruik van door DNGB geleverde diensten.

 5. Inschakeling derden

  DNGB mag bij haar dienstverlening gebruik maken van derden en werkzaamheden (deels) uitbesteden. Als de wederpartij aan DNGB een opdracht of volmacht geeft, mag DNGB ter uitvoering daarvan ook handelen met zichzelf als wederpartij, en mag zij die opdracht of volmacht ook aan een derde geven. DNGB neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Als de wederpartij zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van die keuze voor rekening van de wederpartij.

 6. Inschakeling taxateur voor grondtaxatie

  DNGB zal bij elke grondtransactie die zij voorbereidt voor haar opdrachtgever gebruik maken van het door DNGB ontwikkeld formulier 'grondwaarde vaststelling'. Dit formulier, dat is bijgevoegd als Bijlage A, is onlosmakelijk verbonden aan deze Algemene voorwaarden.

 7. Gegevens van de wederpartij

  Indien deze gegevens nodig zijn voor de dienstverlening van DNGB, zijn de wederpartij en zijn vertegenwoordigers verplicht aan DNGB alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer hun identiteit, burgerservice- nummer, geboortedatum, burgerlijke staat, huwelijks- of partnerschapsgoederenregime, rechts- vorm, woon- en/of (statutaire) vestigingsplaats, financiële gegevens, - voor zover van toepassing - hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of andere registers en hun BTW-nummer. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan DNGB worden meegedeeld. DNGB mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren (zie privacybeleid). Als de wederpartij een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn de wederpartij en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van DNGB, inzicht te verschaffen in de eigendoms- en zeggenschaps- structuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.

 8. Volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid

  De wederpartij mag aan een derde volmacht geven om namens hem met DNGB te handelen. De gevolmachtigde is niet bevoegd de aan hem verleende volmacht door te geven aan een derde. De wederpartij is tegenover DNGB aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen, die zijn aangegaan door de gevolmachtigde. DNGB kan verlangen dat een volmacht op een bepaalde wijze en/of in een bepaalde vorm en/of volgens een bepaalde procedure wordt gegeven. DNGB hoeft niet met een gevolmachtigde te (blijven) handelen. Als de bevoegdheid van een vertegenwoordiger van de wederpartij eindigt of zich in verband met die bevoegdheid een wijziging voordoet, is de wederpartij verplicht, ongeacht inschrijving in openbare registers of openbaarmaking daarvan, dat einde of die wijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk aan DNGB mee te delen. DNGB mag opdrachten die aan haar zijn gegeven door een vertegenwoordiger voordat of kort nadat DNGB die mededeling van het einde of de wijziging heeft ontvangen, rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen. De Algemene Voorwaarden en alle overige tussen de wederpartij en DNGB toepasselijke bepalingen, regels en beperkingen zijn van overeenkomstige toepassing op de vertegenwoordiger in verband met de uitoefening van zijn vertegenwoordiging. De wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving daarvan door zijn vertegenwoordiger en zal ervoor zorgen dat de wederpartij en de vertegenwoordiger elkaar volledig geïnformeerd houden over al hetgeen voor hen als wederpartij en vertegenwoordiger van belang is of kan zijn.

 9. Persoonsgegevens

  DNGB mag persoonsgegevens van de wederpartij en van diens vertegenwoordigers, alsmede gegevens met betrekking tot door de wederpartij afgenomen diensten, verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en deze uitwisselen met vennootschappen welke behoren tot hetzelfde concern als waartoe DNGB behoort voor het beheer van de relatie met de wederpartij, ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die DNGB inschakelt bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van dienstverlening van DNGB. Persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde autoriteiten (zie privacybeleid).

 10. (Beeld- en geluid-) opnamen

  DNGB mag binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving (beeld- en geluid-) opnamen maken ten behoeve van doeleinden als een goede bedrijfsvoering, bewijslevering, criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking. Als de wederpartij nakoming door DNGB verlangt van een verplichting tot afgifte van een kopie of transscriptie van een opname, moet hij eerst de relevante specificaties opgeven zoals de relevante datum, tijdstip en locatie.

 11. Continuïteit in dienstverlening

  DNGB stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld programmatuur en websites) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. DNGB streeft ernaar onderbreking/storing, voor zover dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking/storing binnen redelijke tijd te verhelpen.

 12. Naam en adres van de wederpartij

  De wederpartij deelt DNGB mee naar welk adres voor hem bestemde documenten en/ of informatie kunnen worden gezonden. De wederpartij deelt naams- en adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan DNGB mee. Als het adres van de wederpartij door zijn toedoen niet (meer) bij DNGB bekend is, kan DNGB onderzoek doen naar het adres van de wederpartij zonder daartoe verplicht te zijn. De kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij die geen bij DNGB bekend adres heeft, wordt geacht zijn postadres te hebben gekozen op het adres waar DNGB gevestigd is, tenzij anders overeengekomen. Als een dienst van DNGB door twee of meer personen wordt afgenomen, zendt DNGB de documenten en/of informatie naar het adres dat door die personen aan DNGB is opgegeven. Als daarover geen overeenstemming (meer) bestaat tussen die personen, mag DNGB zelf kiezen naar welk adres van die personen zij de documenten en/of informatie zendt.

 13. Beveiliging

  We geven om de veiligheid van onze wederpartijen. We doen ons best om jouw account veilig te houden, maar DNGB kan niet garanderen dat ongeautoriseerde partijen onze veiligheidsmaatregelen niet kunnen omzeilen. We vragen je om je logincode en wachtwoord veilig te houden. Breng ons direct op de hoogte als je denkt dat je account gecompromitteerd is of gebruikt is zonder je toestemming.

 14. Nederlandse taal

  De communicatie tussen DNGB en de wederpartij geschiedt in het Nederlands, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. DNGB kan verlangen dat de wederpartij documenten die luiden in een andere taal dan het Nederlands, ten genoegen van haar op kosten van de wederpartij in het Nederlands of in een andere door DNGB akkoord bevonden taal laat vertalen door een daartoe naar het oordeel van DNGB bekwaam persoon. Een in Nederland in de desbetreffende taal beëdigd vertaler is in ieder geval daartoe bevoegd.

 15. Gebruik van communicatiemiddelen

  De wederpartij is verplicht in het verkeer met DNGB zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet, fax, e-mail, post of andere communicatiemiddelen.

 16. Gegevens en opdrachten

  De wederpartij draagt er zorg voor dat DNGB tijdig beschikt over alle gegevens waarvan DNGB aangeeft of waarvan de wederpartij redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening door DNGB. De wederpartij draagt er zorg voor dat tot DNGB of tot een door DNGB aangewezen derde gerichte verklaringen, zoals opdrachten, opgaven en mededelingen aan DNGB, duidelijk en volledig zijn en de juiste gegevens bevatten. De wederpartij houdt zich daarbij aan door DNGB gegeven voorschriften en aanwijzingen. De wederpartij maakt bij zijn tot DNGB, of tot een door DNGB aangewezen derde, gerichte verklaringen gebruik van door DNGB voorgeschreven of goedgekeurde gegevensdragers of communicatiemiddelen. De wederpartij gebruikt deze met inachtneming door DNGB gegeven voorschriften en aanwijzingen. DNGB mag de uitvoering van opdrachten opschorten of weigeren als deze niet op een correcte wijze zijn gegeven.

 17. Bewijskracht en bewaartermijn van de administratie van DNGB

  Tegenover de wederpartij strekt een uittreksel uit de administratie van DNGB tot volledig bewijs, behoudens door de wederpartij geleverd tegenbewijs. DNGB hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

 18. Goedkeuring opgaven DNGB

  Als de wederpartij de inhoud van de door of namens DNGB aan hem gezonden of ter beschikking gestelde bevestigingen, nota`s, andere opgaven of andere gegevens van DNGB aan de wederpartij niet schriftelijk heeft betwist binnen dertig dagen nadat die gegevens door of namens DNGB aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, geldt de inhoud van die gegevens voor de wederpartij.

 19. Provisies, rente en kosten

  DNGB brengt voor haar dienstverlening provisies, rente en kosten in rekening. DNGB mag de hoogte hiervan wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de hoogte van die provisies, rente en kosten niet vooraf tussen de wederpartij en DNGB is overeengekomen, zal DNGB de bij haar gebruikelijke provisies, rente en kosten in rekening brengen. In haar dienstverlening informeert DNGB de wederpartij zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de hoogte van haar tarieven (provisies, rente, kosten). DNGB draagt er zorg voor dat informatie hierover op eenvoudige wijze verkrijgbaar is. DNGB zal voor de aan haar verschuldigde provisies, rente en kosten aan de wederpartij een factuur ter betaling zenden. Tenzij met een wederpartij anders is overeengekomen geldt voor de betaling van een factuur een betalingstermijn van veertien dagen.

 20. Verrekening

  DNGB mag altijd hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij te vorderen heeft, verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van de wederpartij op DNGB, ongeacht de valuta waarin de vorderingen en tegenvorderingen luiden. Als de vordering van DNGB op de wederpartij of de tegenvordering van de wederpartij op DNGB nog niet opeisbaar is, maakt DNGB – als de vordering van DNGB en de tegenvordering van de wederpartij in dezelfde valuta luiden – van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik tenzij op de tegenvordering beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt recht wordt gevestigd, de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt, de wederpartij failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt of een andere insolventieregeling of een wettelijke schuldsanering op de wederpartij van toepassing wordt. Vorderingen in vreemde valuta worden verrekend tegen de koers van de dag van verrekening. DNGB stelt de wederpartij zo mogelijk voorafgaand aan de verrekening daarvan in kennis.

 21. Onmiddellijke opeisbaarheid

  Als de wederpartij in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens DNGB, mag DNGB haar vorderingen op de wederpartij door opzegging onmiddellijk opeisbaar maken, tenzij dit gelet op de geringe betekenis van het verzuim niet gerechtvaardigd is. Een dergelijke opzegging geschiedt schriftelijk met vermelding van de reden.

 22. Bijzondere kosten

  Als DNGB wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de wederpartij en een derde, dan zal de wederpartij de daaruit voor DNGB voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstand kosten) volledig aan haar vergoeden. Alle overige bijzondere kosten van DNGB voortvloeiend uit de relatie met de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij voor zover dit redelijk is.

 23. Belastingen en heffingen

  Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en door wie ook geheven – die betrekking hebben op de relatie tussen de wederpartij en DNGB komen voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders voorschrijft.

 24. Vorm mededelingen

  Mededelingen aan DNGB moeten schriftelijk worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk met DNGB een andere wijze van communicatie is overeengekomen.

 25. Incidenten en calamiteiten

  Als zich bij (de uitvoering van) een overeenkomst tussen DNGB en de wederpartij een incident of calamiteit dreigt voor te doen, voordoet of zich heeft voorgedaan, moet de wederpartij op verzoek van DNGB alles doen of nalaten wat DNGB in verband daarmee redelijkerwijs noodzakelijk acht.

 26. Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

  Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

 27. Toepasselijk recht

  Op de relatie tussen DNGB en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders is overeengekomen. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 28. Klachten en geschillen

  Als de wederpartij niet tevreden is over de dienstverlening van DNGB, moet hij zich eerst wenden tot DNGB met inachtneming van de bij DNGB daarvoor geldende procedure. Geschillen tussen de wederpartij en DNGB worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, behoudens dwingend recht en tenzij DNGB er de voorkeur aan geeft een geschil voor te leggen aan de voor de wederpartij in aanmerking komende buitenlandse rechter.

 29. Opzegging van de relatie

  Zowel de wederpartij als DNGB kan de relatie tussen hen schriftelijk geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als DNGB de relatie opzegt, deelt zij desgevraagd de reden van de opzegging aan de wederpartij mee. Na opzegging van de relatie worden de tussen de wederpartij en DNGB bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens de afwikkeling blijven deze Algemene Voorwaarden en de op de individuele overeenkomsten toepasselijke specifieke voorwaarden van toepassing.

 30. Contractsoverneming

  Door het van toepassing worden van deze Algemene voorwaarden heeft de wederpartij, voor het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van DNGB, er bij voorbaat medewerking aan verleend dat zijn rechtsverhouding met DNGB in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat.

De tekst van deze Algemene voorwaarden is op 8 juni 2012 door DNGB gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Amsterdam, onder nummer 53/2012.

Back to Top